Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Бюджетний регламент

Затверджено рішенням Тернопільської міської ради

№7/9/23 від 16.06.2016 року

 

Стаття 1. «Бюджетний регламент Тернопільської міської ради» (надалі – Бюджетний регламент) визначає порядок подання депутатами міської ради пропозицій, а також організаційно-процедурні питання з підготовки, складання, розгляду, затвердження, виконання, контролю, внесення змін та звітності щодо бюджету м. Тернополя.

Стаття 2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Тернопільською міською радою, її виконавчими органами і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

Стаття 3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини, а також Регламенту роботи Тернопільської міської ради VІІ скликання.

Стаття 4. Бюджетний регламент містить:

4.1. порядок підготовчих робіт з підготовки проекту рішення ради про бюджет;

4.2. порядок складання проекту міського бюджету (підготовка проекту рішення про міський бюджет та додатків до нього);

4.3. порядок розгляду проекту міського бюджету;

4.4. порядок затвердження міського бюджету та особливості його виконання у разі несвоєчасного прийняття;

4.5. порядок виконання міського бюджету;

4.6. порядок контролю за виконанням міського бюджету;

4.7. порядок внесення змін до міського бюджету;

4.8. порядок подання звітності про виконання міського бюджету.

Стаття 5. Вихідні матеріали для складання проекту міського бюджету:

5.1. доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період;

5.2. доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення;

5.3. доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту міського бюджету, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про міський бюджет (типова форма рішення);

5.4. доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту міського бюджету;

5.5. доведені Кабінетом Міністрів України показники нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, сум дотацій і субвенцій, вилучення коштів;

5.6. матеріали, надані управліннями і відділами виконавчих органів ради;

5.7. бюджетні запити керівників закладів та управлінь за галузями;

     5.8. депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані з фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Тернополя інших цільових програм, а також із складанням міського бюджету;

5.9. результати громадських слухань та обговорень програми соціально-економічного розвитку та проекту міського бюджету, здійснюваних згідно зі статутами  територіальних громад сіл, селищ та міст;

5.10. результати зустрічей депутатів з представниками громади, ініціативних груп, органів самоорганізації населення, ОСББ тощо;

5.11. результати опитування громадської думки (через усні інтерв’ю, «гарячі» телефонні лінії), здійснюваних як органами самоврядування і їх представниками, так і іншими особами;

5.12. звернення дорадчих груп громадян та громадських організацій.

5.13. заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до проекту бюджету;

5.14. граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до міського бюджету і соціально-економічного розвитку міста Тернополя;

5.15. попередній прогнозний обсяг доходів міського бюджету на наступний рік та порівняльна таблиця прогнозних показників з аналогічними показниками за попередній та поточні роки;

5.16. плани продажу землі та комунального майна в табличній формі з зазначенням прогнозованої вартості кожного об'єкту продажу;

5.17. головним розпорядникам коштів надати порівняльну таблицю використання коштів бюджету розвитку в розрізі установ за попередні два бюджетні періоди.

Стаття 6. Проектом рішення про міський бюджет визначаються:

6.1. загальні суми (з розподілом їх на загальний та спеціальний фонди):

- доходів (податкових, неподаткових та інших надходжень на безповоротній основі, включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ),

- видатків (коштів, спрямованих на здійснення програм та заходів, передбачених міським бюджетом),

- фінансування міського бюджету;

6.2. граничні обсяги:

- річного дефіциту (профіциту) міського бюджету в наступному бюджетному періоді (міський бюджет може прийматись з дефіцитом по загальному фонду шляхом внесення змін до рішень про міський бюджет за результатами річного звіту про виконання міського бюджету за попередній бюджетний період виключно на суми вільного залишку бюджетних коштів),

- міського боргу на кінець наступного бюджетного періоду,

- надання гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій;

6.3. доходи міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.4. фінансування міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.5. бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і оплату енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6.6. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

6.7. розмір оборотного залишку коштів міського бюджету;

6.8. додаткові положення, що регламентують процес виконання міського бюджету;

6.9. перелік захищених видатків міського бюджету, визначених на підставі статті 55 Бюджетного кодексу України;

6.10. розмір фінансування капітальних ремонтів згідно титульних списків розроблених постійною депутатською комісією з питань житлово-комунального господарства,екології та надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності та затверджених виконавчим комітетом Тернопільської міської ради.

6.11. повноваження виконавчих органів ради щодо виконання міського бюджету протягом бюджетного періоду.

Стаття 7. Разом з проектом рішення про міський бюджет подаються:

7.1. пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити інформацію та розрахунки згідно зі статтею 76 Бюджетного кодексу України;

7.2. прогноз міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України;

7.3. показники витрат міського бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в міському бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;

7.4. перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

7.5. інформація про хід виконання міського бюджету у поточному бюджетному періоді;

7.6. пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту міського бюджету (подаються постійній комісії Тернопільської міської ради з питань бюджету і фінансів);

7.7. інформація щодо стану фінансового забезпечення програм соціально-економічного, культурного розвитку та інших цільових програм, прийнятих Тернопільською міською радою;

7.8. подання виконавчих органів Тернопільської міської ради про винесення на розгляд сесії Тернопільської міської ради питання про затвердження міського бюджету на відповідний рік;

Стаття 8. Пояснювальна записка до проекту рішення має містити:

8.1. інформацію про соціально-економічний стан міста і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту міського бюджету;

8.2. оцінку доходів міського бюджету з урахуванням втрат доходів міського бюджету внаслідок наданих Тернопільською міською радою податкових пільг;

8.3. пояснення до основних положень проекту рішення про міський бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією (тут же надаються бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування міського бюджету);

8.4. обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);

8.5. інформацію щодо погашення міського боргу, обсягів та умов місцевих запозичень.

Стаття 9. При затвердженні міського бюджету враховуються:

9.1. у першочерговому порядку потреби в коштах:

- на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,

- на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами (ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань);

- на виплату стипендій учням та студентам професійно-технічних та вищих навчальних закладів, які перебувають у комунальній власності міста;

- інші соціально-захищені статті.

9.2. у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та міським бюджетом (обсяги таких коштів зменшенню не підлягають).

Стаття 10. Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання наведені в Додатку № 1 до цього Бюджетного регламенту.

 

Додаток № 1

до Бюджетного регламенту,

затвердженого рішенням Тернопільської міської ради

від 16.06.2016 р. №7/9/23

 

Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання

Стадії бюджетного процесу

(Ст.19 Бюджетного кодексу України (далі - БКУ)

Зміст робіт

Виконавці

Терміни виконання

Підготовча робота перед складанням проекту рішення про бюджет

Утворення робочої групи з питань формування проекту рішення ради про бюджет та затвердження її складу:

- Профільний заступник міського голови (співголова робочої групи)

- Голова постійної комісії Тернопільської міської ради з питань бюджету та фінансів (співголова робочої групи)

- Начальник фінансового управління (заступник співголів робочої групи)

- Заступник начальника фінансового управління (секретар робочої групи)

- Начальники управлінь-головних розпорядників коштів виконавчого органу (члени робочої групи)

- члени постійної комісії Тернопільської міської ради з питань бюджету та фінансів (члени робочої групи)

 

Складання графіку засідань робочої групи та оприлюднення його на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради

 

Співголовам робочої групи надаються права залучати до її роботи спеціалістів відповідних структурних підрозділів виконавчих органів ради, керівників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.

 

Результати засідання оформляються протоколом, який є обов’язковими для врахування при підготовці проекту рішення ради про бюджет та додатків до нього.

Виконавчі органи ради

До 01 серпня

Аналіз депутатських запитів, запитань, звернень та відповідей на них

 

Проведення громадських слухань та обговорень програми соціально-економічного розвитку та пропозицій до проекту бюджету

 

Зустрічі громади з депутатами Тернопільської міської ради та посадовими особами виконавчих органів ради

 

Висвітлення бюджетного процесу у ЗМІ

 

Підготовка заявок, пропозицій та рекомендацій до проекту міського бюджету

 

Проведення консультацій з питань бюджетного процесу, підготовки бюджетних запитів та стадій бюджетного процесу в поточному році.

Фінансове управління

та

Робоча група

На будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету

До 30 жовтня

 Стадії бюджетного процесу

(Ст.19 БКУ)

Зміст робіт

Виконавці

Терміни виконання

Складання проекту міського бюджету

(1 стадія бюджетного планування)

Збір  інформації щодо потреби в коштах на проведення капітальних видатків та закупівлі основних засобів (в частині коштів бюджету розвитку)

Управління і відділи виконавчих органів

До 30 серпня

Оброблення матеріалів, наданих управліннями і відділами виконавчих органів ради

Фінансове управління

та Робоча група

15 вересня – 15 жовтня

Отримання від Мінфіну України особливостей складання розрахунків до проекту міського бюджету на наступний бюджетний період.

Виконавчі органи

(ч.1 ст.75 БКУ)

Надання необхідної інформації Мінфіну України для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету - для розгляду цих розрахунків

Виконавчі органи

(ч.2 ст.75 БКУ)

- Розроблення і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Мінфіном України, БКУ, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів

 

Фінансове управління

 (ч.3 ст.75 БКУ)

- Організація складання бюджетних запитів, подання їх до фінансового управління міської ради та забезпечення своєчасності, достовірності та змісту бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту міського бюджету згідно з вимогами фінансового управління міської ради

- Перегляд мережі, штату і контингенту, що визначають обсяги витрат на утримання відповідних галузей в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації, та подання їх з відповідними обґрунтуваннями для узагальнення Фінансовому управлінню у визначені ним терміни;

- Забезпечення своєчасного та якісного розгляду показників проектів мережі розпорядників бюджетних коштів, здійснення аналізу законності, доцільності і правильності включення у мережу установ (організацій, підприємств).

Головні розпорядники бюджетних коштів

У терміни, встановлені головним фінансовим управлінням виконавчого органу

Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів

Фінансове управління

та Робоча група

На будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету

(ч.5 ст.75 БКУ)

Протягом 1 місяця з дня надходження запиту

Прийняття (на основі результатів аналізу) рішення про включення кожного бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого органу

Начальник Фінансового управління

та Робоча група

Отримання від Мінфіну України розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проекту міського бюджету, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про міський бюджет (типової форми рішення)

Виконавчі органи

У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України

(ч.8 ст.75 БКУ)

Отримання від Кабінету Міністрів України визначених (схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проекту міського бюджету

Виконавчі органи

У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні

(ч.9 ст.75 БКУ)

- Розрахунок граничних обсягів, фактичних і прогнозних показників надходжень до міського бюджету та соціально-економічного розвитку міста

- Попередній прогноз доходів і витрат міського бюджету на наступний рік та порівняння прогнозних показників з аналогічними показниками за попередні 2 роки

Фінансове  управління, управління економіки, промисловості та праці

До 1 листопада

Формування проекту міського бюджету і підготовка проекту рішення про міський бюджет

Фінансове управління та Робоча група

20 листопада –

20 грудня

 


Стадії бюджетного процесу

(Ст.19 БКУ)

Зміст робіт

Виконавці

Терміни виконання

Розгляд проекту міського бюджету

(2 стадія бюджетного планування)

Розгляд проекту рішення про міський бюджет і передача його до Тернопільської міської ради в разі схвалення

Виконавчі органи

До 25 листопада

Розгляд проекту рішення про міський бюджет, підготовка висновків і зауважень

Постійні комісії Тернопільської міської ради

До 30 листопада

Оприлюднення на веб-сайті ради проекту рішення про затвердження бюджету та додатків до нього

Виконавчі органи та Тернопільська міська рада

До 1 грудня

Розгляд, аналіз та узагальнення всіх пропозицій про зміни та доповнення до проекту міського бюджету

Підготовка висновків щодо доцільності урахування пропозицій у проекті міського бюджету

Всі пропозиції та доповнення, що не стосуються текстової частини міського бюджету, повинні бути збалансовані, тобто у випадку збільшення видатків по одній статті зазначається, по якій статті видатки зменшуються

Постійна комісія Тернопільської міської ради з питань бюджету і фінансів

До 10 грудня

Затвердження міського бюджету

(3 стадія бюджетного планування)

Доповідь про проект рішення про міський бюджет

Заступник міського голови (член виконавчого комітету)

До 25 грудня

(але після затвердження державного бюджету і не пізніше ніж у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону про Державний бюджет України).

(ч.2 ст.77 БКУ)

Якщо до 25 грудня міський бюджет не затверджується, то:

- витрати з міського бюджету здійснюються лише на цілі, які визначені в рішенні про міський бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про міський бюджет на наступний бюджетний період,

 (ч.1 ст.79 БКУ)

- щомісячні видатки не повинні перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням Тернопільської міської ради про міський бюджет за попередній бюджетний період (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів на обслуговування і погашення міського боргу, плануванням видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів та інших випадків, передбачених Бюджетним кодексом України),

 (ч.1 ст.79 БКУ)

- до прийняття рішення про міський бюджет на поточний бюджетний період забороняється проводити капітальні видатки, надавати кредити бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії

 (ч.2 ст.79 БКУ)

Співдоповідь про проект рішення  про міський бюджет

Голова постійної комісії Тернопільської міської ради з питань бюджету і фінансів

Обговорення доповіді, співдоповіді та проекту рішення про міський бюджет

Депутати Тернопільської міської ради

Затвердження проекту рішення про міський бюджет або ухвалення іншого рішення з цього приводу

Тернопільська міська рада

Оприлюднення на офіційному веб-сайті ради рішення про міський бюджет. В рішенні обов'язково подається текстова частина міського бюджету та показники доходів в межах головних кодів функціональної класифікації

Тернопільська міська рада

В п’ятиденний строк після затвердження міського бюджету оприлюднення на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради та в 10-ти денний термін в періодичних виданнях визначених міською радою.

Забезпечення доступу громадськості до усіх інформаційно-довідкових матеріалів до міського бюджету, що затверджені Тернопільською міською радою, можливості представлення на письмове прохання фізичних чи юридичних осіб і, в разі потреби, надання за їхній рахунок копій рішення Тернопільської міської ради про міський бюджет

 

Стадії бюджетного процесу

(Ст.19 БКУ)

Зміст робіт

Виконавці

Терміни виконання

Виконання міського бюджету

Затвердження розпису міського бюджету

 (ч.3 ст.78 БКУ)

Фінансове управління

В місячний строк після затвердження міського бюджету.

Забезпечення виконання міського бюджету

 (ч.1 ст.78 БКУ)

Виконавчі органи

Протягом бюджетного періоду

Забезпечення відповідності розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням

Начальник Фінансового управління

- Загальна організація та управління виконанням міського бюджету

(ч.1 ст.78 БКУ)

- Координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

- Прогнозування та аналіз доходів міського бюджету

(ч.4 ст.78 БКУ)

Фінансове управління

Забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходження до міського бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства

 (ч.5 ст.78 БКУ)

Державна податкова служба у місті Тернополі

- Облік всіх надходжень, що належать міському бюджету

- Повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до міського бюджету (за поданням органів стягнення, погодженим з Фінансовим управлінням)

Головне управління  Державної казначейської служби України в місті Тернополі

(ч.2 ст.78 БКУ,

абз.7 ч.1 ст.112 БКУ)

Здійснення прийому, зберігання та перерахування доходів міського бюджету.

Установи банківської системи

Контроль за виконанням міського бюджету та дотриманням бюджетного законодавства

Контроль за правильними і своєчасними розрахунками з міським бюджетом всіх платників податків, зборів, платежів.

Державна податкова служба у місті Тернополі

Протягом бюджетного періоду

Контроль правильності зарахування доходів міського бюджету відповідно до кодів бюджетної класифікації

 (ч.1 ст.112 БКУ)

Головне управління  Державної казначейської служби України у місті Тернополі

Контроль за виконання дохідної частини міського бюджету

(ч.2 ст.111 БКУ)

Фінансове управління

Внесення змін до міського бюджету

Подання до Тернопільської міської ради офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) міського бюджету

(ч.7 ст.78 БКУ)

Фінансове управління

В разі необхідності протягом бюджетного періоду

Розгляд доцільності ухвалення рішення про внесення змін до рішення про міський бюджет, окрім змін, що стосуються отримання державних субвенцій

Робоча група та постійна комісія ради з питань бюджету та фінансів

Ухвалення рішення про внесення змін до рішення про міський бюджет або ухвалення іншого рішення з цього приводу

(ч.8 ст.78 БКУ)

Тернопільська міська рада

Оприлюднення на офіційному сайті міської ради рішення про внесення змін до бюджету

Тернопільська міська рада

Протягом 5 днів

 

Стадії бюджетного процесу

(Ст.19 БКУ)

Зміст робіт

Виконавці

Терміни виконання

Звітування про виконання міського бюджету

Звіт перед міською радою про витрачання коштів резервного фонду міського бюджету

Виконавчі органи

Щомісячно протягом бюджетного періоду

Розгляд ходу виконання міського бюджету на пленарних засіданнях Тернопільської міської ради

Тернопільська міська рада

В разі необхідності протягом бюджетного періоду

Розгляд ходу виконання міського бюджету на засіданнях постійних комісій Тернопільської міської ради

Постійні комісії Тернопільської міської ради

Ухвалення звіту календарного періоду (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік)

Виконавчі органи

У двомісячний термін після завершення кожного календарного періоду

 (ч.4 ст.80 БКУ),

Подання звіту календарного періоду до Тернопільської міської ради

Перевірка звіту календарного періоду

Постійна комісія Тернопільської міської ради з питань бюджету і фінансів

Протягом двох тижнів з дня отримання

Винесення звіту календарного періоду на розгляд сесії Тернопільської міської ради

Затвердження звіту календарного періоду про виконання міського бюджету або ухвалення іншого рішення з цього приводу.

Тернопільська міська рада

В разі, коли звіт календарного періоду не затверджений з причин нецільового використання коштів, Тернопільська міська рада може звернутись до відповідних контрольних органів для проведення перевірки інформації.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті ради  рішення про виконання міського бюджету та інформації про час і місце публічного представлення інформації про виконання міського бюджету за рік

Тернопільська міська рада

В десятиденний строк після ухвалення рішення про виконання міського бюджету

(ч.4 ст.28 БКУ),

причому інформація про виконання міського бюджету за рік підлягає обов'язковому оприлюдненню не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту

(ч.5 ст.28 БКУ)

Публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за рік відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про міський бюджет

Тернопільська міська рада

До 20 березня року, що настає за звітним

(ч.5 ст.28 БКУ)

Інформування виборців про виконання планів і програм економічного та соціального  розвитку, про виконання міського бюджету тощо

Депутати Тернопільської міської ради

Не рідше одного разу на півріччя