Підприємництво та інвестиції
Міський голова м. Тернополя
Надал Сергій Віталійович

Приймальня

Графік прийому громадян

Фотоінформація
Перша сесія Тернопільської міської ради сьомого скликання
Конкурсний відбір керівників закладів культури:
Істотні умови контракту з директором комунального підприємства «Палац кіно» ТМР
01 вересня 2016;  автор: admin

Відповідно до частин 15 та 16 статті 215 Закону України «Про культуру» інформуємо про істотні умови контракту з Хоміцькою Тетяною Ярославівною, яка визнана переможцем конкурсного добору на посаду директора комунального підприємства «Палац кіно» ТМР.

Обов’язковими умовами контракту є:

-програма розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

-умови оплати праці керівника;

-критерії оцінки праці керівника;

-особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;

-заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;

особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін".

 

2.Умови оплати праці керівника;

За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівникові встановлюється посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці. 

 Керівникові встановлюється у межах наявних коштів на оплату праці:

- надбавка за складність і напруженість у роботі .

- надбавка за інтенсивність праці та особливий характер роботи

Граничний розмір зазначених надбавок для Керівника встановлюється відповідно до законодавства.

У разі недотримання (невиконання) обов’язків, передбачених цим контрактом, зазначені надбавки зменшуються або скасовуються;

Керівникові виплачується:

- грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов’язків відповідно до законодавства за рішенням органу управління закладу культури або уповноваженого ним органу у межах наявних коштів на оплату праці;

- матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до законодавства за рішенням органу управління закладу культури або уповноваженого ним органу при наданні щорічної відпустки;

У разі невиконання (неналежного виконання) Керівником обов’язків, передбачених цим контрактом, порушення трудової (виконавської) дисципліни, допущення в закладі культури нещасного випадку із смертельним наслідком з вини закладу культури премія зменшується або не нараховується в тому звітному періоді, коли було виявлено порушення.

Керівникові надається щорічна основна відпустка та додаткова, згідно вимог чинного законодавства

Керівник визначає час і порядок використання своєї відпустки за погодженням із міським головою або із виконавчим комітетом який він очолює.

3. Критерії оцінки праці керівника.

Основними критеріями оцінки праці керівника є: оцінка результатів роботи закладу культури; своєчасність виконання обов’язків і завдань керівника; продуктивність праці; професійна компетентність, організаторські здібності, трудові якості, висока культура керівництва закладом культури та ін.

Особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури.

Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво закладом культури, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством, Статутом закладу культури та цим контрактом.

 Керівник зобов’язується:

- дотримуватись положень чинного законодавства України;

- дотримуватись виконання програм розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

- забезпечити ефективне використання комунального майна і прибутку;

- здійснювати контроль за виконанням кошторису закладу культури, цільового використання бюджетних коштів;

- забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, визначених чинним законодавством та виплату заробітної плати працівникам;

- забезпечувати зміцнення матеріально-технічної бази закладу культури;

- забезпечувати цільове та ефективне використання коштів державного або місцевого бюджету;

- забезпечувати складання в установленому порядку річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства на рік, що передує плановому у встановлені чинним законодавством строки, та подавати його на затвердження виконавчому комітету.

- забезпечувати виконання затвердженого річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства;

- подавати в установленому порядку виконавчому комітету квартальну та річну фінансову звітність закладу культури;

- вживати заходів щодо створення належних умов праці працівникам закладу культури відповідно до вимог законодавства, а також забезпечити дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;

- дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням матеріальних цінностей;

- забезпечувати нормування праці в закладі культури відповідно до вимог чинного законодавства;

- дотримуватись норм чинного законодавства, здійснювати удосконалення форм і методів управління, умов колективного договору, зміцнення договірної та трудової (виконавської) дисципліни;

- у разі припинення трудових відносин передати справи новопризначеному керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника на підставі акта приймання-передачі;

- виконання інших функцій з організації і забезпечення діяльності закладу культури згідно з чинним законодавством України;

Керівник несе персональну відповідальність щодо виконання завдань із сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів та виплати заробітної плати працівникам.

 Керівник повинен погоджувати з органом, уповноваженим управляти відповідним майном, кошториси доходів і витрат.

Керівник щорічно подає виконавчому комітету звіт про результати виконання показників, передбачених контрактом за встановленою формою.

Виконавчий комітет в порядку реалізації повноважень у сфері культури через відповідні управління/відділи/:

- організовує та здійснює фінансовий контроль за діяльністю закладу культури;

- здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за закладом культури майна;

- організовує та здійснює контроль за виконанням обов’язків Керівника, передбачених діючим законодавством, Статутом закладу культури та цим контрактом.

Керівник має право:

- без доручення діяти від імені закладу культури, представляти його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

- відкривати рахунки в банках, рахунки в органах Казначейства у порядку, встановленому законодавством;

- користуватися правом розпорядження коштів закладу культури;

- укладати договори та інші угоди;

- видавати усні та письмові доручення;

- користуватися правом розпорядження коштів підприємства (установи), накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

- в межах компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками закладу культури;

- укладати трудові договори з працівниками закладу культури, визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства.

- вирішувати інші питання, віднесені законодавством, виконавчим комітетом, статутом закладу культури і цим контрактом до компетенції Керівника.

Під час укладання трудових договорів з працівниками закладу культури, при визначенні та забезпеченні умов праці та відпочинку, Керівник керується законами, іншими нормативно – правовими актами, Статутом закладу культури, галузевою угодою, колективним договором з врахуванням фінансових можливостей закладу культури.

 Міський голова або виконавчий комітет який він очолює має право:

- вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків щодо управлінням закладом культури та розпорядження майном;

- делегувати Керівникові окремі свої повноваження з питань, пов’язаних з діяльністю закладу культури в межах, визначених законодавством. При цьому передача повноважень здійснюється шляхом прийняття відповідного рішення або укладання додаткової угоди до контракту;

- здійснювати у межах своїх повноважень контроль за виконанням Керівником умов цього контракту;

- проводити перевірки діяльності закладу культури з питань, що відносяться до його компетенції, запитувати інформацію від Керівника щодо окремих напрямів діяльності закладу культури;

- тимчасово відсторонити Керівника від виконання, покладених на нього, обов’язків у зв’язку з проведенням перевірки окремих напрямів діяльності Керівника для з’ясування питання невиконання (неналежного виконання) його обов’язків;

- звільнити Керівника у разі закінчення контракту, достроково за ініціативою Керівника, а також у випадках, передбачених чинним законодавством та цим контрактом;

- приймати рішення з питань ліквідації та реорганізації закладу культури.

 Міський голова або виконавчий комітет який він очолює делегує керівнику такі повноваження:

- проведення колективних переговорів, укладення колективного договору у порядку передбаченому Законом України «Про колективні договори і угоди».

5.Заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту та особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін".

 Цей контракт припиняється:

- після закінчення терміну дії контракту;

- за згодою сторін;

- з ініціативи міського голови або виконавчого комітету, який він очолює до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України.

Контракт може бути розірваний з ініціативи роботодавця у разі:

- систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

- невиконання (часткового невиконання) програм розвитку закладу культури, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

- одноразового грубого порушення Керівником законодавства;

- невиконання обов’язків, передбачених цим контрактом, в результаті чого для закладу культури настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи тощо);

- невиконання закладом культури зобов’язань перед бюджетом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів;

- у разі недотримання Керівником трудового, фінансового та бюджетного законодавства;

- неподання у встановлений термін на затвердження органу управління майном річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства, а також квартального та річного звітів про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності;

- неподання у встановлений термін на затвердження (погодження) органу управління закладу культури або уповноваженому ним органу кошторису доходів і видатків;

- неподання квартальної та річної фінансової звітності закладу культури;

- незабезпечення виконання в установлені строки вимог контролюючих органів;

-з інших підстав.

 Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

- у випадку систематичного невиконання виконавчим органом у сфері культури своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують повноваження та права Керівника, втручання в його управлінську діяльність, що може призвести, або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності закладу культури;

- у разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджає виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.

Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

 

miskrada_download

Програма розвитку КП «Палац кіно» ТМР на 2016-2017р.р.

Програма розвитку КП «Палац кіно» ТМР на 2016-2020р.р.